Budova

Administratívna budova Panenská 21 má celkovú úžitkovú plochu 1 767 m2, výmera pozemku zastavaného budovou a priľahlého pozemku je spolu 915 m2.

Budova bola postavená koncom 17. storočia, prevládajúci sloh predstavuje neskorý barok.

Budova je zapísaná ako nehnuteľná kultúrna pamiatka v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedených v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 176/1 a 176/2 (pamätný dom a pamätná tabuľa) so zaužívaným názvom nehnuteľnej kultúrnej pamiatky ako Pamätný dom Ľ. Štúra.